Kiedy pragniesz wziąć udział w kurach podestów ruchomych, masz obowiązek mieć na uwadze to, czy zawiera on dostateczną równowagę pomiędzy ilością zajęć teoretycznych i praktycznych. Nim zdecydujemy się, dobrze będzie zweryfikować program kursu, ażeby upewnić się, że zagwarantuje na ono uzyskanie dobrych umiejętności. Przekonajmy się także, że słuchacze otrzymują certyfikaty dostosowane do obwiązującego wzoru MEN, a też Zaświadczenie upełnomocniające do obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego.

Porządny kurs na zwyżki powinien być realizowany stosownie z przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i nadzoru technicznego. Wymogami, które musimy wypełnić, żeby przystąpić do kursu jest zakończenie osiemnastego roku życia, oraz wykształcenie podstawowe.

Musimy także mieć zaświadczenie od lekarza na temat braku przeciwwskazań do roboty na stanowisku kierującego podnośnikiem.W trakcie przeszkolenia powinniśmy nabyć specjalistyczną wiedzę teoretyczną z dziedziny eksploatacji podestu, jego budowy, zasad bezpiecznej pracy oraz sposobów działania w razie awarii lub wypadku.

Skoro mamy możliwość wyszkolić własnych pracobiorców na terenie firmy. Warto odnaleźć miejsca mające w ofercie alternatywę zrealizowania kursu u Zleceniodawcy. Musimy jednakże mieć na uwadze wymagania minimalnej liczebności kursantów - z reguły jest to osiem uczestników.

W okoliczności zbyt małej ilości pracobiorców, mamy możliwość poszukać chętnych wśród prywatnych osób na stronach internetowych..